PRIHLÁSENIE

SLUŽBY

Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie účtovných dokladov
  (prijaté / vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia vydaných / prijatých faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy
 • kniha sociálneho fondu
 • evidencia investičného majetku
 • evidencia dane z pridanej hodnoty
 • zostavenie daňového priznania pre DPH
 • ročná účtovná závierka
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie účtovných dokladov
  (prijaté / vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia vydaných / prijatých faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy
 • kniha sociálneho fondu
 • evidencia investičného majetku
 • zostavenie odpisových plánov  
 • evidencia dane z pridanej hodnoty
 • zostavenie daňového priznania pre DPH
 • ročná účtovná závierka
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO
 • spracovanie vnútropodnikovej smernice

Mzdy a personalistika

 • vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • vyhotovenie dohody o pracovnej cinnosti
 • vyhotovenie dohody o vykonaní práce
 • výpocet miezd podla evidencie dochádzky
 • vyhotovenie výplatných listín
 • vedenie mzdových listov
 • spracovanie mesacných výkazov do poistovní
 • vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • vyhotovenie podkladov pre výpocet PN (malý závod)
 • výpocet PN (velký závod)
 • vystavenie potvrdenia o zdanitelnej mzde
 • rocné zúctovanie zrazených preddavkov na dan z príjmov zo závislej cinnosti
 • vystavenie zápoctového listu
 • vyplnenie podkladov na vedenie evidencného listu dôchodkového zabezpecenia (malý závod)
 •  edenie evidencného listu dôchodkového zabezpecenia (velký závod)
 • vypracovanie štvrtrocného prehladu o zrazených a odvedených preddavkoch
  na dan zo závislej cinnosti
 • vypracovanie rocného hlásenia o vyúctovaní dane z príjmov FO zo závislej cinnosti

Riešenia

Naša spoločnosť účtuje v obľúbenom účtovnom programe POHODA. Využívame najvyšší rad systému Pohoda - POHODA E1, ktorý využíva naplno výhody technológie klient-server a databázy SQL. V súčasnosti ponúkame našim klientom nasledovné riešenia spolupráce:

 1. Offline riešenie :
  Toto riesenie predstavuje klasické externé spracovanie účtovnej a mzdovej agendy. Klient je priebežne informovaný o stave jeho spoločnosti buď v pravidelných intervaloch, alebo na požiadanie klienta.
   
 2. Online riešenie :
  Jedná sa o online riešenie, ktoré umožňuje prevádzku ekonomického softvéru Pohoda v online režime. Pohoda je prevádzkovaná na našich zabezpečených serveroch a je dostupná kdekoľvek prostredníctvom internetu. Toto riešenie umožňuje efektívnejšiu spoluprácu medzi účtovníkom a klientom.
  Na základe dohody s klientom má klient aktívny alebo pasívny prístup.
   - Pasívny prístup predstavuje prístupové práva na čítanie údajov v účtovnej jednotke klienta. Tento prístup je individuálne nastavovaný podľa požiadaviek klienta,
   - Aktívny prístup predstavuje priamy prístup klienta do svojej účtovnej jednotky s možnosťou zadávania a editácie údajov. Všetko je samozrejme nastavené v spolupráci a na základe požiadaviek klienta. Na využívanie tejto služby je zo strany klienta potrebný iba počítač alebo tablet a internetové pripojenie. Všetky licencie operačného systému a ostatných využívaných programov sú zakúpené klientom, klient nemusí znášať žiadne dodatočné náklady.
   
 3. Offline riešenie POHODA PSÚ(pobočkové spracovanie údajov) :
  Tento variant PSÚ je určený na podporu spolupráce účtovnej jednotky (klienta) s externým účtovníkom. Klient môže spracovávať len základné prvotné doklady, ako sú faktúry či predajky, alebo môže program využívať komplexnejšie vrátane banky, príkazov na úhradu, objednávok, skladovej evidencie a miezd. Vytvorené doklady sú prenášané formou balíčkov účtovníkovi a ten vykonáva ich kontrolu, opravu a zaúčtovanie. Účtovník spracováva agendy, ktoré nechce alebo nevie spracovať klient, a takto upravené a doplnené údaje putujú späť ku klientovi. Účtovník aj klient majú vždy k dispozícii kompletnú účtovnú databázu, klient má teda úplný prehľad o hospodárení firmy.